Missió:
Fomentar la integració social i la incorporació educativa i laboral de persones joves, principalment d’aquelles en situació de risc d’exclusió social que no disposen de l’autonomia suficient per accedir als mecanismes ordinaris d’incorporació i normalització social. 

Objectius:

  1. L’Educació i la Formació Professional orientada a la reconnexió educativa i/o laboral del col·lectiu jove a partir del suport, l’orientació i l’acompanyament intensiu de la persona per tal que aquesta pugui construir el seu projecte vital: personal, formatiu i laboral, inclosa l’avaluació dels factors individuals de cada persona (psicològics, de salut,…) per a poder garantir aquesta orientació i acompanyament.
  2. L’acompanyament, el suport i l’assessorament als centres educatius i als recursos formatius de la comarca en l’àmbit dels joves vulnerables en risc d’exclusió educativa i social, especialment aquells destinats a lluitar contra l’Abandonament Escolar Prematur.
  3. La interacció amb els sectors productius per detectar les necessitats de formació professional i generar dinàmiques col·laboratives i aliances estratègiques per garantir una formació professional de qualitat, una òptima inserció laboral del col·lectiu jove i la correcta adequació entre les necessitats formatives i laborals mitjançant la construcció mancomunada d’itineraris formatius específics per aquesta finalitat
  4. L’Educació i la Formació Professional orientada a la reconnexió educativa i/o laboral del col·lectiu jove a partir del suport, l’orientació i l’acompanyament intensiu de la persona per tal que aquesta pugui construir el seu projecte vital: personal, formatiu i laboral, inclosa l’avaluació dels factors individuals de cada persona (psicològics, de salut,…) per a poder garantir aquesta orientació i acompanyament.